dubtes freqüents

 • He publicat un comentari i no surt:
  • Els comentaris son supervisats prèviament, es publiquen al web o a l'agenda si son aprovats
  • Si és per a una Entitat concreta de La Sedeta, cal adreçar-lo a aquesta entitat (nosaltres no redirigim correus)
  • Represento una Entitat del barri i volem sortir en la portada>> contacteu amb nosaltres 
 • Perquè surten coses en un domini diferent a sedeta.cat?
  • El portal adreça cap a links  de les entitats vinculades
  • Encara mantenim algunes coses a l'antic allotjament "gracianet.cat/ampa.ceip.lasedeta"

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

es publicarà desprès de supervisar